ProgeCAD 2021 Pro Network license

Là dạng license có thể chia sẻ được quyền sử dụng cho nhiều máy tính khác nhau thông qua license server, nhưng không cùng một thời điểm.

 

Yêu cầu báo giá