TRỌN BỘ SÁCH + VIDEO DVD TỰ HỌC NX

Giúp Kỹ sư làm chủ kiến thức phần mềm, Ứng dụng tối đã, Tạo sự nghiệp đột phá!

68 VIDEO – Thiết kế NX CAD

3 DVD – Thiết kế Khuôn MOLD

63 VIDEO – Lập trình CAM

Trang Thành Viên VIP Member

Cảm nhận từ cộng đồng học viên

Cả trăm Kỹ sư đã tiếp cận và ứng dụng hiệu quả cho công việc của mình
Giờ đến lượt bạn.

Hình ảnh Đào tạo phần mềm CAD/CAM

Đào tạo chuyển giao trực tiếp cho Doanh nghiệp, và online cho cá nhân!