Sản phẩm

Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Chạy cố định trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Thiết kế đường ống
Module thiết kế cơ khí
Thiết kế kiến trúc
Chạy cố định trên từng máy
Gói giải pháp tổng thể
progeCAD thiết kế kiến trúc
Không giới hạn số người sử dụng trong 1 công ty/ quốc gia
Module thiết kế kiến trúc
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Thiết kế cơ khí
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị