Sản phẩm

Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Chạy cố định trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
AutoCAD dành cho thiết kế 2D
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Thiết kế cơ khí
Không giới hạn số người sử dụng trong 1 công ty/ quốc gia
Thiết kế điện
Thiết kế đường ống
Module thiết kế kiến trúc
Thiết kế kiến trúc
Module thiết kế cơ khí
Gói giải pháp tổng thể

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị