Sản phẩm

Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Chạy cố định trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Chạy cố định trên từng máy
Thiết kế kiến trúc
Nâng cấp progeCAD
Gói giải pháp tổng thể
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
progeCAD thiết kế kiến trúc
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Không giới hạn số người sử dụng trong 1 công ty/ quốc gia
Thiết kế điện
Module thiết kế kiến trúc

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị