Sản phẩm

Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Chạy cố định trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Module thiết kế đường ống
AutoCAD dành cho thiết kế 2D
AutoCAD bao gồm 7 phần mềm
Module thiết kế điện
Sản phẩm bao gồm 22 phần mềm
Module thiết kế cơ khí
Thiết kế đường ống
Chạy cố định trên từng máy
Thiết kế kiến trúc
Nâng cấp progeCAD
Gói giải pháp tổng thể

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị